ประวัติผู้บริหาร

Executive Biographies

6481

ประวัติการศึกษา

⦁ ปริญญาโท; วิศวกรรมมหาบัณฑิต คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

⦁ ปริญญาตรี; วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

⦁ ปริญญาตรี; นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

⦁ ประกาศนียบัตร เทคโนโลยีวัสดุ วิศวกรรมศาสตร์

⦁ ประกาศนียบัตร หลักสูตร ใบประกอบวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ

⦁ ประกาศนียบัตร Solar Power Generation System : Regulation , Design , Installation , Operation and Maintenance จาก IEEE Thailand Section

ประวัติการทำงาน

  • 2541 – 2541 พนักงานฝ่ายขายเทคนิค Loxley Public Company Limited
  • 2543 – 2544 ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • 2545 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทยฟรุ๊ต จำกัด
  • 2553 – 2555 ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย THE LUFTMAKER LAW OFFICE คดีปกครอง/รัฐธรรมนูญ
  • 2555 – ปัจจุบันประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด