RETROOF เปิดรับการยื่นขอ BOI สำหรับกิจการที่ BOI ให้การส่งเสริม เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้กิจการ

4771

RETROOF เปิดรับการยื่นขอ BOI สำหรับกิจการที่ BOI ให้การส่งเสริม เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้กิจการ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม มี 8 หมวดใหญ่

 • เกษตรกรรมและการผลิตผลทางเกษตร
 • ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
 • เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
 • อุตสาหกรรมเบา
 • อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
 • กิจการบริการและสาธารณูปโภค
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สิทธิประโยชน์จากการขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI (ตัวอย่าง)

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50 อีก 5 ปี
 • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก
 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

 • อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100%
 • อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • อนุญาตให้ช่างฝีมือ / ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน

สนใจติดต่อได้ที่ คุณ วรรณา  มือถือ 098-014-4494