บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ได้ก่อตั้งโดย คุณ รัฐภูมิ  สันตยานนท์  ประธานกรรมการ คนปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่  เริ่มต้นจากการจำหน่าย PV และอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จนต่อมา ได้นำความรู้จากการศึกษาโซลาร์ฟาร์มหลายแห่ง มาประยุกต์ใช้กับงานด้านโซลาร์รูฟท๊อป ในแบบ ครัวเรือน (Residential)  และแบบอุตสาหกรรม (Commercial) ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแรกๆ ในประเทศไทยที่ได้เริ่มให้ความสำคัญและโฟกัสเฉพาะการติดตั้งโซลาร์รูฟ เพราะมองเห็นว่าอนาคตของประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยโซลาร์รูฟของประชาชนทุกครัวเรือนและ ทุกอุตสาหกรรมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อช่วยวิกฤตพลังงานของประเทศในอนาคต  และ ปัจจุบันบริษัทฯ  มีประสบการณ์ด้านโซลาร์รูฟ ทั่วประเทศ มากกว่า 300 โครงการทั้งในแบบภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม   ตัวอย่างลูกค้าโครงการ ได้แก่...
นายรัฐภูมิ สันยานนท์ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ⦁ ปริญญาโท; วิศวกรรมมหาบัณฑิต คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ⦁ ปริญญาตรี; วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ⦁ ปริญญาตรี; นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ⦁ ประกาศนียบัตร เทคโนโลยีวัสดุ วิศวกรรมศาสตร์ ⦁ ประกาศนียบัตร หลักสูตร ใบประกอบวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ ⦁ ประกาศนียบัตร Solar Power Generation System : Regulation , Design , Installation , Operation and Maintenance...
Certificate of registration Quality Management System - ISO 9001:2015 RET คำนึงถึงคุณภาพงานและความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสากล ISO 9001 : 2015 ในขอบเขตของ  ตัวอย่างภาพสามมิติจากการออกแบบเลเอาท์ของสถาปนิก นส.มะลิวัลย์ จันนะ 1. บริการทำความสะอาดแผง  จะมีการล้างแผง 2 - 3 ครั้งต่อปี  แล้วแต่ข้อตกลงตามโปรโมชั่น 2. บริการตรวจเช็คระบบ 2 - 3 ครั้งต่อปี  แล้วแต่ข้อตกลงตามโปรโมชั่น อันได้แก่  2.1 การตรวจเช็คแผง และจุดเชื่อมต่อของแผง เพื่อดูความผิดปกติ  และทำรายงานการตรวจสอบให้แก่ลูกค้า 2.2 ตรวจสอบ การทำงานของระบบที่ตู้ควบคุมและเครื่องอินเวอเตอร์ ตลอดจน การตรวจสอบและทดสอบการต่อลงดิน...
เรื่องเล่าโซลาร์รูฟ เราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ เป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวของโซลาร์รูฟ ชัดเจน ตรงไปตรงมา