รับสมัคร เข้าร่วมโครงการ ติดตั้ง RET ROOF ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

9202

ข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ไม่ประสงค์ใช้เงินทุนของตนเองและประสงค์จะให้ บริษัท
พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ดำเนินการขออนุมัติแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำกว่า 4% คืนทุนเร็วกว่า 6 ปี อัตราผลตอบแทนมากกว่า 6 เท่า ในระยะ 30 ปี (อายุแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า 30 ปี)

คุณสมบัติผู้ขอ

1.มีพื้นที่สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา 2,000 ตาราเมตรขึ้นไป
2. ผู้ประกอบการที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง On peak มากกว่า 20,000 หน่วย ต่อเดือน
(ดูจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า)
3.ต้องการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองหรือเพื่อประหยัดพลังงาน
เอกสารพิจารณาคำขอเบื้องต้น
1.ใบแจ้งค่าไฟฟ้าอาคารหรือบริเวณที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ย้อน  หลัง 1 ปี (ถ้าไม่มีข้อมูลเก็บไว้ขอย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
2. แบบแปลนหลังคาหรือพื้นที่บนหลังคาที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์

เอกสารพิจารณาคำขอเบื้องต้น

1.ใบแจ้งค่าไฟฟ้าอาคารหรือบริเวณที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ย้อนหลัง 1 ปี (ถ้าไม่มีข้อมูลเก็บไว้ขอย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
2. แบบแปลนหลังคาหรือพื้นที่บนหลังคาที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์
3.ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทุก 15นาที หรือ ข้อมูลจาก AMR ถ้ามี

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ผู้เข้าโครงการ ส่งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทาง RETออกแบบการติดตั้งโซล่าเซลล์

 

2.RETเสนอ Proposalให้ผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณา

 

3.ตกลงทำสัญญาแบบมีเงื่อนไขกับ RET เงื่อนไขได้แก่
  • 3.1หากผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสถาบันการเงิน ให้ดำเนินการต่อไป
  • 3.2หากไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสถาบันการเงิน สัญญาเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ ผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์จะใช้เงินทุนตนเอง สัญญานั้นจะดำเนินการต่อไปได้
 
4.เริ่มดำเนินการขออนุญาตจากองค์กรของรัฐพร้อมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์

 

5.ส่งมอบงานติดตั้ง พร้อมสัญญารับประกันและบำรุงรักษา

 

6.เข้าตรวจสอบผลประหยัดที่ได้หลังติดตั้ง

โรงงาน อาคารขนาดใหญ่ ปรึกษา 02-9647020 หรือ LINE : @RETROOF